Prawa Pacjenta
Dodane przez pomagamyDBVpl dnia 04-09-2010 02:01

I. Prawa pacjenta w zakładzie opieki zdrowotnej, o których stanowi ustawa o zakładach opieki zdrowotnej:
1.    Pacjent zgłaszający się do zakładu opieki zdrowotnej ma prawo do natychmiastowego udzielenia mu świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, niezależnie od okoliczności,
2.    Pacjent w zakładzie opieki zdrowotnej ma prawo do:
1) świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń – do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń (lista oczekujących),
     Świadczeniodawca prowadzi listę oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej. W przypadku braku możliwości udzielenia świadczenia zdrowotnego w dniu zgłoszenia świadczeniodawca:
  ◊     umieszcza pacjenta na liście oczekujących kierując się stanem zdrowia pacjenta, rokowaniem co do dalszego przebiegu choroby, chorobami współistniejącymi mającymi wpływ na chorobę oraz zagrożeniem wystąpienia, utrwalenia lub pogłębienia niepełnosprawności,  
  ◊     stosując podane wyżej kryteria medyczne kwalifikuje pacjenta jako przypadek pilny lub przypadek stabilny oraz informuje go o czasie oczekiwania na świadczenie zdrowotne.
Informację o liczbie oczekujących i średnim czasie oczekiwania na świadczenia opieki zdrowotnej w województwie małopolskim można znaleźć od tym adresem
2) udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez osoby uprawnione do ich udzielania, w pomieszczeniach i przy zastosowaniu urządzeń odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym,
3) informacji o swoim stanie zdrowia,
4) wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu odpowiedniej informacji,
5) intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,
6) udostępniania mu dokumentacji medycznej lub wskazania innej osoby, której dokumentacja ta może być udostępniana,

7) zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej dotyczącej jego osoby,
8) dostępu do informacji o prawach pacjenta,
9) dostępu do regulaminu porządkowego, który określa prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej. Postanowienia regulaminu nie mogą naruszać praw pacjenta określonych w innych przepisach i ustawach.
    Regulamin powinien określać w szczególności:

W stosunku do pacjenta uzyskującego świadczenia zdrowotne w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej będącego w stanie nietrzeźwym zakład opieki zdrowotnej pobiera opłatę niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, jeżeli jedyną i bezpośrednią przyczyną udzielonego świadczenia było zdarzenie spowodowane stanem nietrzeźwości tej osoby. W celu stwierdzenia stanu nietrzeźwości lekarz kieruje osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwym na badanie dla ustalenia zawartości alkoholu we krwi. Odmowa poddania się takiemu badaniu jest brana pod uwagę przy ustalaniu opłaty za udzielenie świadczenia zdrowotnego, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy,

W zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych np. w szpitalu, zakładzie leczniczo-opiekuńczym, pacjent ma prawo do:

1)    przyjęcia do szpitala. O przyjęciu do szpitala osoby zgłaszającej się, lub skierowanej przez lekarza, albo uprawnioną instytucję orzeka lekarz wyznaczony do tych czynności. Przyjęcie następuje  po:

a)    środków farmaceutycznych i materiałów medycznych,
b)    pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia,
c)    opieki duszpasterskiej,
2) dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez siebie oraz kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz. Koszty realizacji tych uprawnień nie mogą obciążać zakładu opieki zdrowotnej.
3) wskazania osoby lub instytucji, którą zakład opieki zdrowotnej obowiązany jest powiadomić o pogorszeniu się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenie życia albo w razie jego śmierci,
4) przechowywania wartościowych rzeczy w depozycie zakładu opieki zdrowotnej,
5) zaopatrzenia, przyjmowanych do szpitala dzieci do lat 7 w znaki tożsamości,
5) wyrażenia zgody albo odmowy na umieszczenie go w tym zakładzie opieki zdrowotnej,
6) wypisania z zakładu opieki zdrowotnej:

7) udzielenia mu niezbędnej pomocy i przewiezienia go do innego szpitala, w sytuacji, gdy pomimo decyzji uprawnionego lekarza o potrzebie niezwłocznego przyjęcia do szpitala nie może być do tego szpitala przyjęty,
8)    wyrażenia sprzeciwu lub zgody na poddanie sekcji zwłok osoby zmarłej,
Zwłoki osoby, która zmarła w szpitalu, mogą być poddane sekcji, chyba że osoba ta za życia wyraziła sprzeciw lub uczynił to jej przedstawiciel ustawowy. Jednakże nie dotyczy to dokonywania sekcji w sytuacjach:

Kierownik zakładu, a jeżeli kierownik nie jest lekarzem, to upoważniony przez niego lekarz, na wniosek właściwego ordynatora lub, w razie potrzeby, po zasięgnięciu jego opinii, zarządza dokonanie lub zaniechanie sekcji. W dokumentacji medycznej sporządza się adnotację o dokonaniu lub zaniechaniu sekcji zwłok, z odpowiednim uzasadnieniem. Dokonanie sekcji zwłok nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 12 godzin od stwierdzenia zgonu. Jeżeli zachodzi potrzeba pobrania ze zwłok komórek, tkanek lub narządów, kierownik zakładu, a jeżeli kierownik nie jest lekarzem, to upoważniony przez niego lekarz, może zadecydować o dokonaniu sekcji zwłok przed upływem 12 godzin, przy zachowaniu zasad i trybu przewidzianych w przepisach o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.
3. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych pogotowia ratunkowego w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia.

II. Prawa pacjenta określone w ustawie o zawodzie lekarza.
Pacjent ma prawo do:
1. udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez lekarza, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi lekarzowi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością,
2. uzyskania od lekarza pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki,
3. uzyskania od lekarza przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu,
4. zażądania od lekarza informacji o swoim stanie zdrowia i o rokowaniu wówczas, gdy sądzi, że lekarz ogranicza mu informację z uwagi na jego dobro,
5. decydowania o osobach, którym lekarz może udzielać informacji, o których mowa w pkt 3,
6. wyrażenia żądania aby lekarz nie udzielał mu informacji, o których mowa w pkt 3,
7.    nie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez lekarza badania lub udzielenia mu innego świadczenia  zdrowotnego, z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianych w ustawie, o których mowa poniżej:

8. wyrażenia pisemnej zgody albo odmowy na wykonanie mu zabiegu operacyjnego albo zastosowania wobec niego metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko; w celu podjęcia przez pacjenta decyzji lekarz musi udzielić mu informacji, o której mowa w pkt 3,
9. uzyskania od lekarza informacji jeżeli w trakcie wykonywania zabiegu, bądź stosowania określonej metody leczenia lub diagnostyki, w związku z wystąpieniem okoliczności stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia pacjenta, lekarz dokonał zmian w ich zakresie,
10. poszanowania przez lekarza jego intymności i godności osobistej,
11. wyrażania zgody albo odmowy na uczestniczenie przy udzielaniu mu świadczeń zdrowotnych osób innych niż personel medyczny niezbędny ze względu na rodzaj świadczeń,
12. wnioskowania do lekarza o zasięgnięcie przez niego opinii właściwego lekarza specjalisty lub zorganizowania konsylium lekarskiego,
13. dostatecznie wcześniejszego uprzedzenia go przez lekarza o zamiarze odstąpienia od jego leczenia i wskazania mu realnych możliwości uzyskania tego świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub w zakładzie opieki zdrowotnej. W przypadku odstąpienia od leczenia lekarz ma obowiązek uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej,
14. zachowania w tajemnicy informacji związanych z nim a uzyskanych przez lekarza w związku z wykonywaniem zawodu, za wyjątkiem sytuacji gdy:

15. uzyskania od lekarza informacji o niekorzystnych dla niego skutkach, w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie dotyczących go informacji, będących w posiadaniu lekarza,
16. wyrażania zgody lub odmowy na podawanie przez lekarza do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikację pacjenta,
      Pacjent, który ma być poddany eksperymentowi medycznemu ma prawo do:
1.    wyrażenia zgody lub odmowy na udział w eksperymencie medycznym po uprzednim poinformowaniu go przez lekarza o celach, sposobach i warunkach przeprowadzenia eksperymentu, spodziewanych korzyściach leczniczych lub poznawczych, ryzyku oraz o możliwościach odstąpienia od udziału w eksperymencie w każdym jego stadium,
2.    poinformowania go przez lekarza o niebezpieczeństwie dla zdrowia i życia jakie może spowodować natychmiastowe przerwanie eksperymentu,
3.    cofnięcia zgody na eksperyment medyczny w każdym stadium eksperymentu,

  I. Prawa pacjenta w zakładzie opieki zdrowotnej, o których stanowi ustawa o zakładach opieki zdrowotnej:
1.    Pacjent zgłaszający się do zakładu opieki zdrowotnej ma prawo do natychmiastowego udzielenia mu świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia, niezależnie od okoliczności,
2.    Pacjent w zakładzie opieki zdrowotnej ma prawo do:
1) świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielenia odpowiednich świadczeń – do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń (lista oczekujących),
     Świadczeniodawca prowadzi listę oczekujących na udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej. W przypadku braku możliwości udzielenia świadczenia zdrowotnego w dniu zgłoszenia świadczeniodawca:

Informację o liczbie oczekujących i średnim czasie oczekiwania na świadczenia opieki zdrowotnej w województwie małopolskim można znaleźć pod adresem kolejki.nfz.gov.pl
2) udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez osoby uprawnione do ich udzielania, w pomieszczeniach i przy zastosowaniu urządzeń odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym,
3) informacji o swoim stanie zdrowia,
4) wyrażenia zgody albo odmowy na udzielenie mu określonych świadczeń zdrowotnych, po uzyskaniu odpowiedniej informacji,
5) intymności i poszanowania godności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych,
6) udostępniania mu dokumentacji medycznej lub wskazania innej osoby, której dokumentacja ta może być udostępniana,

7) zapewnienia ochrony danych zawartych w dokumentacji medycznej dotyczącej jego osoby,
8) dostępu do informacji o prawach pacjenta,
9) dostępu do regulaminu porządkowego, który określa prawa i obowiązki pacjenta przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej. Postanowienia regulaminu nie mogą naruszać praw pacjenta określonych w innych przepisach i ustawach.
    Regulamin powinien określać w szczególności:

W stosunku do pacjenta uzyskującego świadczenia zdrowotne w publicznym zakładzie opieki zdrowotnej będącego w stanie nietrzeźwym zakład opieki zdrowotnej pobiera opłatę niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, jeżeli jedyną i bezpośrednią przyczyną udzielonego świadczenia było zdarzenie spowodowane stanem nietrzeźwości tej osoby. W celu stwierdzenia stanu nietrzeźwości lekarz kieruje osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwym na badanie dla ustalenia zawartości alkoholu we krwi. Odmowa poddania się takiemu badaniu jest brana pod uwagę przy ustalaniu opłaty za udzielenie świadczenia zdrowotnego, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności sprawy,

W zakładzie opieki zdrowotnej przeznaczonym dla osób wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych np. w szpitalu, zakładzie leczniczo-opiekuńczym, pacjent ma prawo do:

1)    przyjęcia do szpitala. O przyjęciu do szpitala osoby zgłaszającej się, lub skierowanej przez lekarza, albo uprawnioną instytucję orzeka lekarz wyznaczony do tych czynności. Przyjęcie następuje  po:

a)    środków farmaceutycznych i materiałów medycznych,
b)    pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia,
c)    opieki duszpasterskiej,
2) dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez siebie oraz kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz. Koszty realizacji tych uprawnień nie mogą obciążać zakładu opieki zdrowotnej.
3) wskazania osoby lub instytucji, którą zakład opieki zdrowotnej obowiązany jest powiadomić o pogorszeniu się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenie życia albo w razie jego śmierci,
4) przechowywania wartościowych rzeczy w depozycie zakładu opieki zdrowotnej,
5) zaopatrzenia, przyjmowanych do szpitala dzieci do lat 7 w znaki tożsamości,
5) wyrażenia zgody albo odmowy na umieszczenie go w tym zakładzie opieki zdrowotnej,
6) wypisania z zakładu opieki zdrowotnej:

7) udzielenia mu niezbędnej pomocy i przewiezienia go do innego szpitala, w sytuacji, gdy pomimo decyzji uprawnionego lekarza o potrzebie niezwłocznego przyjęcia do szpitala nie może być do tego szpitala przyjęty,
8)    wyrażenia sprzeciwu lub zgody na poddanie sekcji zwłok osoby zmarłej,
Zwłoki osoby, która zmarła w szpitalu, mogą być poddane sekcji, chyba że osoba ta za życia wyraziła sprzeciw lub uczynił to jej przedstawiciel ustawowy. Jednakże nie dotyczy to dokonywania sekcji w sytuacjach:

Kierownik zakładu, a jeżeli kierownik nie jest lekarzem, to upoważniony przez niego lekarz, na wniosek właściwego ordynatora lub, w razie potrzeby, po zasięgnięciu jego opinii, zarządza dokonanie lub zaniechanie sekcji. W dokumentacji medycznej sporządza się adnotację o dokonaniu lub zaniechaniu sekcji zwłok, z odpowiednim uzasadnieniem. Dokonanie sekcji zwłok nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 12 godzin od stwierdzenia zgonu. Jeżeli zachodzi potrzeba pobrania ze zwłok komórek, tkanek lub narządów, kierownik zakładu, a jeżeli kierownik nie jest lekarzem, to upoważniony przez niego lekarz, może zadecydować o dokonaniu sekcji zwłok przed upływem 12 godzin, przy zachowaniu zasad i trybu przewidzianych w przepisach o pobieraniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów.
3. Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych pogotowia ratunkowego w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia powodującego zagrożenie życia.

II. Prawa pacjenta określone w ustawie o zawodzie lekarza.
Pacjent ma prawo do:
1. udzielania mu świadczeń zdrowotnych przez lekarza, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi lekarzowi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością,
2. uzyskania od lekarza pomocy lekarskiej w każdym przypadku, gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki,
3. uzyskania od lekarza przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu,
4. zażądania od lekarza informacji o swoim stanie zdrowia i o rokowaniu wówczas, gdy sądzi, że lekarz ogranicza mu informację z uwagi na jego dobro,
5. decydowania o osobach, którym lekarz może udzielać informacji, o których mowa w pkt 3,
6. wyrażenia żądania aby lekarz nie udzielał mu informacji, o których mowa w pkt 3,
7.    nie wyrażenia zgody na przeprowadzenie przez lekarza badania lub udzielenia mu innego świadczenia  zdrowotnego, z zastrzeżeniem sytuacji przewidzianych w ustawie, o których mowa poniżej:

8. wyrażenia pisemnej zgody albo odmowy na wykonanie mu zabiegu operacyjnego albo zastosowania wobec niego metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko; w celu podjęcia przez pacjenta decyzji lekarz musi udzielić mu informacji, o której mowa w pkt 3,
9. uzyskania od lekarza informacji jeżeli w trakcie wykonywania zabiegu, bądź stosowania określonej metody leczenia lub diagnostyki, w związku z wystąpieniem okoliczności stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia pacjenta, lekarz dokonał zmian w ich zakresie,
10. poszanowania przez lekarza jego intymności i godności osobistej,
11. wyrażania zgody albo odmowy na uczestniczenie przy udzielaniu mu świadczeń zdrowotnych osób innych niż personel medyczny niezbędny ze względu na rodzaj świadczeń,
12. wnioskowania do lekarza o zasięgnięcie przez niego opinii właściwego lekarza specjalisty lub zorganizowania konsylium lekarskiego,
13. dostatecznie wcześniejszego uprzedzenia go przez lekarza o zamiarze odstąpienia od jego leczenia i wskazania mu realnych możliwości uzyskania tego świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub w zakładzie opieki zdrowotnej. W przypadku odstąpienia od leczenia lekarz ma obowiązek uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej,
14. zachowania w tajemnicy informacji związanych z nim a uzyskanych przez lekarza w związku z wykonywaniem zawodu, za wyjątkiem sytuacji gdy:

15. uzyskania od lekarza informacji o niekorzystnych dla niego skutkach, w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie dotyczących go informacji, będących w posiadaniu lekarza,
16. wyrażania zgody lub odmowy na podawanie przez lekarza do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikację pacjenta,

Pacjent, który ma być poddany eksperymentowi medycznemu ma prawo do:
1.    wyrażenia zgody lub odmowy na udział w eksperymencie medycznym po uprzednim poinformowaniu go przez lekarza o celach, sposobach i warunkach przeprowadzenia eksperymentu, spodziewanych korzyściach leczniczych lub poznawczych, ryzyku oraz o możliwościach odstąpienia od udziału w eksperymencie w każdym jego stadium,
2.    poinformowania go przez lekarza o niebezpieczeństwie dla zdrowia i życia jakie może spowodować natychmiastowe przerwanie eksperymentu,
3.    cofnięcia zgody na eksperyment medyczny w każdym stadium eksperymentuZajrzyj też tutaj: