Niedziela, Lipiec 25, 2021
Register Welcome Guest, Would you like to Register  
Chromoterapia - Leczenie kolorami
Koloroterapia - czyli leczenie kolorami. Inaczej określana jako Chromoterapia.

Kolory pobudzają, uspokajają, koją. Ich wpływ na psychikę od lat badają naukowcy.
Kolorami można też leczyć.

Leczenie przy pomocy kolorów to chromoterapia. Stosowali ją już starożytni. W skrócie można to wyjaśnić tak: każda barwa emituje określoną częstotliwość drgań, podobnie jak komórki ludzkiego ciała. Jeśli jesteśmy zdrowi, ta częstotliwość jest stała. Gdy chorujemy, ulega zakłóceniom i odpowiednia dawka właściwych kolorów pomaga nam wrócić do normalnego stanu.

W wielu klinikach na świecie wykorzystuje się już energetyczne właściwości barw. Terapia kolorem wspomaga leczenie chorób układu pokarmowego, oddechowego, nerwobóli, migren, schorzeń kręgosłupa i nerek, dolegliwości kobiecych, nerwicy i depresji psychicznej.

Oto jak dzia­ła­ją barwy: 
 • CZERWONY (także szkarłat, burgund, ciemny róż)

Czerwony kolor to ogień - ozna­cza, że je­ste­śmy ener­gicz­ni, ak­tyw­ni. Kolor ten cha­rak­te­ry­zu­je ludzi śmia­łych, im­pul­syw­nych, lu­bią­cych robić kilka rze­czy naraz. Wpły­wa ko­rzyst­nie na ukrwie­nie.

Dzia­ła­nie po­zy­tyw­ne: stymuluje witalność i energię w całym organizmie. To co jest zastałe skłania do aktywności. Wspomaga krążenie krwi, pobudza wydzielanie adrenaliny oraz pomaga w wytwarzaniu hemoglobiny czyli składnika czerwonych krwinek. Kolor czerwony również podnosi ciepłotę organizmu oraz ciśnienie krwi. Może być stosowany do leczenia na przykład paraliżu, ponieważ pobudza układ nerwowy. Anemia, przeziębienia a także zapalania płuc mogą być łagodzone przez ten kolor.Czerwień przeciwdziała melancholii, depresji, smutkowi a nawet letargowi. Dodaje wigoru. Kolor ten jest przydatny kiedy mamy zmniejszoną odporność. W przypadku kiedy jesteśmy przeziębieni wprowadzając ten kolor do ubioru ogrzewamy nasz organizm nosząc na przykład rękawiczki, czerwone skarpety lub szalik

Komu może pomóc? Oso­bom prze­mę­czo­nym, ospa­łym, bez woli walki, spra­gnio­nym suk­ce­su i do­znań zmy­sło­wych.

Dzia­ła­nie ne­ga­tyw­ne: zwięk­sza siłę prze­ży­wa­nia gnie­wu.

Dla kogo nie jest wska­za­ny? Dla osób z nad­ci­śnie­niem, cho­rych na grypę, prze­cho­dzą­cych po­waż­ny stres, dla cho­le­ry­ków i osób z syn­dro­mem chro­nicz­ne­go zmę­cze­nia.

 • RÓŻOWY (łososiowy, brzoskwiniowy, bladoróżowy)

Różowy po­ma­ga od­re­ago­wać stres, a także po­zbyć się zmę­cze­nia.

Dzia­ła­nie po­zy­tyw­ne: pod­no­si po­czu­cie bez­pie­czeń­stwa, ła­god­nie po­bu­dza or­ga­nizm, zjed­nu­je sym­pa­tię, li­kwi­du­je na­pię­cia mię­śnio­we.

Komu może pomóc? Oso­bom spra­gnio­nym mi­ło­ści, za­in­te­re­so­wa­nia i współ­czu­cia. Po­ma­ga w czer­pa­niu przy­jem­no­ści z za­ba­wy i po­dej­mo­wa­nia ry­zy­ka.

Dla kogo nie jest wska­za­ny? Dla osób nie­doj­rza­łych emo­cjo­nal­nie, które może przy­tła­czać.

 • POMARAŃCZOWY (rdzawy, morelowy)

Pomarańczowy sto­so­wa­ny jest przy za­ha­mo­wa­niach psy­chicz­nych do uwal­nia­nia stłu­mio­nych na­pięć. Wspo­ma­ga tra­wie­nie i prze­mia­nę ma­te­rii, po­bu­dza do ra­do­ści.

Dzia­ła­nie po­zy­tyw­ne: stymuluje krew i procesy krążenia. Wpływa na układ nerwowy, oddechowy i mentalny. Kolor ten energetyzuje ciało. Przy jego udziale rosną zdrowe włosy, paznokcie, kości i zęby. Można go stosować w leczeniu śledziony oraz w zaburzeniach nerek. Wpływa również korzystnie na żołądek, trzustkę, pęcherz a także płuca. Usuwa wrzody i kamienie żółciowe. Jest bardzo skuteczny w uwalnianiu wiatrów i gazów z ciała. Działa również korzystnie przy skrętach jelit i słabej perystaltyce a także spastyczności okrężnicy. Świetnie działa na zaparcia. Kolor pomarańczowy korzystny jest również dla naszego serca oraz wątroby. Jasne odcienie tego koloru można wykorzystać do leczenia artretyzmu oraz reumatyzmu. Nie poleca się go osobom cierpiącym na stres i które łatwo ulegają irytacji.

Komu może pomóc? Cho­rym na de­pre­sję, cier­pią­cym na bóle szyi, w sta­wach i ra­mio­nach. Zwięk­sza mo­ty­wa­cję do dzia­ła­nia, pod­no­si po­czu­cie wła­snej war­to­ści, sprzy­ja po­god­nym my­ślom.

Dla kogo nie jest wska­za­ny? Dla cier­pią­cych na klau­stro­fo­bię i wszyst­kich, któ­rzy czują się cho­rzy i za­gu­bie­ni.

 • TURKUSOWY

Turkusowy kolor inspiruje do dokonywania zmian. Działa na spostrzegawczość, entuzjazm, otwartość umysłu oraz dobre samopoczucie.

Dzia­ła­nie po­zy­tyw­ne: Działa odprężająco, odświeżająco a także ochładzająco. Pomaga przy stanach zapalnych, bólach głowy, oparzeniach, siniakach a nawet skaleczeniach. Kolor ten świetnie działa na trądzik, łuszczycę i czyraki. Łagodzi stresy i napięcia. Świetnie oczyszcza organizm. Zabezpiecza aby do organizmu nie dostały się szkodliwe wirusy i bakterie. Świetnie radzi sobie w zapaleniu okrężnicy, biegunce czy tez stanach gorączkowych. Ułatwia również oczyszczanie zatok.

 • ŻÓŁTY (także złocisty, jasnożółty, cytrynowy)

Żółty to zie­mia - wzmac­nia, to­ni­zu­je, otwie­ra, oży­wia umysł, po­bu­dza, ale nie de­ner­wu­je, roz­sze­rza pole dzia­ła­nia ener­gii. Pod wzglę­dem od­dzia­ły­wa­nia żółty znaj­du­je się do­kład­nie po­mię­dzy czer­wo­nym i nie­bie­skim. Głów­ną cechą ludzi lu­bią­cych ten kolor jest za­do­wo­le­nie z życia. Lubią zmia­ny i nowe do­świad­cze­nia, mają duże am­bi­cje, bar­dzo lubią być do­ce­nia­ni. Kolor ten jest zwią­za­ny z umy­słem, wpły­wa na sys­tem ner­wo­wy i pracę ukła­du po­kar­mo­we­go.

Dzia­ła­nie po­zy­tyw­ne: wzmacnia mięśnie a także układ nerwowy w tym również serce. Stymuluje funkcję wątroby i woreczka żółciowego wraz z przepływem żółci. Przyczynia się do prawidłowego ruchu jelit, sprzyja wydzielaniu soków żołądkowych. Likwiduje zaparcia i niestrawność. Doskonale radzi sobie ze stanem zapalnym stawów a także tkanki łącznej. Działa łagodząco na reumatyzm i artretyzm. Kolorem żółtym można się napromieniować regularnie przebywając na słońcu.     Kolor ten również usuwa usztywnienie stawów i bólów odczuwalnych podczas ruchu.  Świetnie działa w zakresie pobudzania nerek a także wątroby. Z organizmu usuwa śluz, jest też świetnym środkiem oczyszczającym. Oczyszcza również krew. W cukrzycy pomaga obniżyć codzienne dawki insuliny. Energia koloru żółtego zawarta jest w złocie, siarce, jodzie i fosforze. Kolor ten nie jest zalecany dla osób, które cierpią na ostre choroby umysłowe lub poważne nerwice.

Komu może pomóc? Oso­bom po­trze­bu­ją­cym wspar­cia w prze­zwy­cię­ża­niu kon­flik­tów, po­trze­bu­ją­cym za­strzy­ku pew­no­ści sie­bie i sil­nej woli w po­dej­mo­wa­niu de­cy­zji.

Dzia­ła­nie ne­ga­tyw­ne: może po­gar­szać sa­mo­po­czu­cie i po­wo­do­wać iry­ta­cję.

Dla kogo nie jest wska­za­ny? Dla osób ma­ją­cych po­czu­cie braku sta­bi­li­za­cji, dla skon­cen­tro­wa­nych na do­brach ma­te­rial­nych i wraż­li­wych na kry­ty­kę.

 • ZIELONY (także szparagowy, jaskrawozielony, kolor trawy)

Zielony to drew­no - przy­wra­ca rów­no­wa­gę, od­prę­ża, uspo­ka­ja, utrzy­mu­je ener­gię fi­zycz­ną i psy­chicz­ną w sta­nie rów­no­wa­gi, li­kwi­du­je na­pię­cia i bóle, daje głę­bo­ki spo­kój. Pod wzglę­dem od­dzia­ły­wa­nia zie­lo­ny jest po­śred­ni mię­dzy nie­bie­skim a żół­tym. We­dług wielu osób jest ko­lo­rem na­dziei. Osoby, któ­rych ulu­bio­nym ko­lo­rem jest wła­śnie ten, uwiel­bia­ją dawać rady innym i po­uczać.

Nie lubią zmian, nie ule­ga­ją wpły­wom oto­cze­nia, czują się do­brze i bez­piecz­nie tylko wtedy, jeśli nic wokół się nie zmie­nia.

Dzia­ła­nie po­zy­tyw­ne: bardzo korzystnie działa na układ nerwowy. Przywraca równowagę a także odbudowuje komórki. Ma bezpośredni wpływ na serce oraz płuca. Rozpuszcza skrzepy krwi. Bardzo wspomaga budowę skóry i tkanek a także mięśni. Działa korzystnie przy eliminowaniu toksyn i działa jak łagodny środek ściągający. Kolor zielony obniża ciśnienie krwi. Uspakaja, odpręża. Jeżeli jest niewłaściwie stosowany może spowodować senność a nawet rozdrażnienie. Można go stosować w leczeni guzów, narośli lub cyst, ponieważ jest w stanie wpłynąć na strukturę komórek . Można się nim wesprzeć gdy mamy przewlekłe zapalenie oskrzeli, astmę lub anginę. Stosuje się go również przy bólach głowy, stanach zapalnych wątroby czy przeziębieniach. Skutecznie działa w leczeniu wszelkiego rodzaju szoku. Pomaga również ludziom, którzy cierpią na klaustrofobię.

Komu może pomóc? Oso­bom nad­mier­nie ak­tyw­nym, ma­ją­cym kło­po­ty z po­dej­mo­wa­niem de­cy­zji i za­cho­wa­niem ja­sno­ści sądów.

Dzia­ła­nie ne­ga­tyw­ne: sprzy­ja nu­dzie, po­wol­no­ści i bier­no­ści.

Dla kogo zie­leń nie jest wska­za­na? Dla osób po­trze­bu­ją­cych ener­gii do dzia­ła­nia.

 • NIEBIESKI (także granat, turkusowy, błękitny, jaskrawy niebieski)

Niebieski jest jed­nym z naj­bar­dziej lu­bia­nych i naj­czę­ściej wy­bie­ra­nych ko­lo­rów. Osoby, które lubią ten kolor, nie zno­szą kłót­ni, czują po­trze­bę wpro­wa­dza­nia har­mo­nii i spo­ko­ju do wła­sne­go życia. Nie­bie­ski chło­dzi.

Dzia­ła­nie po­zy­tyw­ne: działa odprężająco i uspokajająco. Świetnie działa przy stanach gorączkowych, obniża tętno oraz nadciśnienie tętnicze. Działa łagodząco przy przegrzaniu ciała. Łagodzi napięcie, stres oraz bóle głowy. Usuwa dolegliwości głosu i okolic gardła np. bóle gardła, chrypka, kaszel. Niebieski świetnie działa przy dolegliwościach menstruacyjnych. Staje się przydatny podczas migren bezsenności, biegunce, zapaleniu opon mózgowych czy okrężnicy. Świetnie działa przy chorobach wieku dziecięcego takich jak odra, ospa wietrzna, koklusz, a także czkawka, ząbkowanie czy zapalenie migdałków. Kolor niebieski sprzyja również zaburzeniom wzroku. Dobrze działa przy katarakcie, krótkowzroczności. Koloru tego nie powinno się stosować przy niedociśnieniu tętniczym, przeziębieniu czy paraliżu. Nie polecany jest również w przypadku depresji.

Komu może pomóc? Oso­bom po­trze­bu­ją­cym od­po­czyn­ku i spo­ko­ju, wy­czer­pa­nym psy­chicz­nie.

Dzia­ła­nie ne­ga­tyw­ne: zbyt dużo nie­bie­skich od­cie­ni może dzia­łać przy­gnę­bia­ją­co.

Dla kogo nie jest wska­za­ny? Dla osób przy­gnę­bio­nych i zde­ner­wo­wa­nych. Dla nich lep­szy bę­dzie po­ma­rań­czo­wy.

 • FIOLETOWY (także purpura, ciemny fiolet)

Fioletowy po­wo­du­je re­ge­ne­ra­cję or­ga­ni­zmu, po­bu­dza sys­tem ner­wo­wy. Pod wzglę­dem od­dzia­ły­wa­nia fio­le­to­wy łączy dzia­ła­nie nie­bie­skie­go i czer­wo­ne­go.

Kolor ten jest przede wszystkim związany z funkcją przysadki mózgowej czyli normuje czynności gruczołów i funkcjonowanie hormonów. Można go stosować przy padaczce, zaburzeniach nerwowych, obsesjach. Łagodzi nerwobóle, a także schorzenia związane z oczami uszami i nosem. Kolor ten świetnie oczyszcza krew oraz odbudowuje krwinki białe. Pomaga w utrzymaniu sodu i potasu w organizmie. Kolorem tym leczymy także płuca, wątrobę a także nerki. Świetnie sprawdza się przy rwie kulszowej oraz zaburzeniach nerwowych.

Dzia­ła­nie po­zy­tyw­ne: przede wszystkim związany z funkcją przysadki mózgowej czyli normuje czynności gruczołów i funkcjonowanie hormonów. Można go stosować przy padaczce, zaburzeniach nerwowych, obsesjach. Łagodzi nerwobóle, a także schorzenia związane z oczami uszami i nosem. Kolor ten świetnie oczyszcza krew oraz odbudowuje krwinki białe. Pomaga w utrzymaniu sodu i potasu w organizmie. Kolorem tym leczymy także płuca, wątrobę a także nerki. Świetnie sprawdza się przy rwie kulszowej oraz zaburzeniach nerwowych.

Komu może pomóc? Oso­bom pra­gną­cym mi­ło­ści i zgody, ciszy i spo­ko­ju, po­ma­ga w zro­zu­mie­niu wła­snych po­trzeb i uczuć.

Dla kogo nie jest wska­za­ny? Dla osób prze­wraż­li­wio­nych, po­trze­bu­ją­cych przy­ja­ciół i ak­cep­ta­cji, dla wszyst­kich osób z niską sa­mo­oce­ną.

 • In­dy­go

Indygo oczysz­cza emo­cjo­nal­nie, po­wo­du­je wy­ci­sze­nie we­wnętrz­ne, dzia­ła na za­bu­rze­nia ner­wo­we. Wzno­si umysł ku wyż­szym celom. Leczy astmę, pa­ra­liż, cho­ro­by płuc, czkaw­kę, pół­pa­siec, cho­ro­by oczu i uszu.

 • BIAŁY

To metal - dzia­ła ogól­nie har­mo­ni­zu­ją­co i to­nu­ją­co, za­pew­nia­jąc rów­no­wa­gę w or­ga­ni­zmie. Po­bu­dza or­ga­nizm do walki z cho­ro­bą oraz uak­tyw­nia czyn­ni­ki od­por­no­ścio­we or­ga­ni­zmu.

Dzia­ła­nie po­zy­tyw­ne: ła­go­dzi wstrzą­sy emo­cjo­nal­ne i roz­pacz, leczy stres, przy­no­si spo­kój i dobre sa­mo­po­czu­cie, daje po­czu­cie swo­bo­dy. Kolor od­po­wia­da­ją­cy za płuca i je­li­to grube. Kolor biały wzbu­dza opty­mizm i dobry na­strój.

Komu może pomóc? Oso­bom , które pra­gną po­kie­ro­wać wła­snym ży­ciem, chcą my­śleć jasno, a także są go­to­we otwo­rzyć się na nowe po­my­sły i plany.

Dzia­ła­nie ne­ga­tyw­ne: zbyt dużo bieli może po­wo­do­wać po­czu­cie osa­mot­nie­nia i smut­ku. Biel nie sprzy­ja rów­nież po­dej­mo­wa­niu de­cy­zji.

Dla kogo nie jest wska­za­ny? Dla wszyst­kich po­trze­bu­ją­cych spraw­ne­go dzia­ła­nia i czu­ją­cych się sa­mot­nie.

 • BRĄZOWY

Brązowy daje po­czu­cie bez­pie­czeń­stwa, a także koi emo­cje. Brąz nie­od­par­cie ko­ja­rzy się z tym wszyst­kim, co zwią­za­ne jest z ży­wio­łem ziemi.

Dzia­ła­nie po­zy­tyw­ne: sprzy­ja skry­wa­niu uczuć, bu­du­je aurę bez­pie­czeń­stwa.

Komu może pomóc? Oso­bom spra­gnio­nym ży­cio­wej sta­bi­li­za­cji i bez­pie­czeń­stwa.

Dzia­ła­nie ne­ga­tyw­ne: brą­zo­wy w dużej ilo­ści może przy­gnę­biać. Sprzy­ja izo­lo­wa­niu się od świa­ta.

Dla kogo nie jest wska­za­ny? Dla osób z ni­skim po­czu­ciem war­to­ści, za­mknię­tych w sobie, skry­wa­ją­cych emo­cje.

 • CZARNY

To woda - czerń jest żalem i tę­sk­no­tą, po­ka­zu­je ogrom­ną po­trze­bę za­spo­ko­je­nia we­wnętrz­nej pust­ki, wy­ci­sze­nia roz­pa­czy.

Dzia­ła­nie po­zy­tyw­ne: czerń dzia­ła wspierająco i ochron­nie, prze­ciw­dzia­ła nie­po­żą­da­nym zmia­nom.

Komu może pomóc? Oso­bom opa­no­wa­nym, nie­za­leż­nym, na sta­no­wi­skach kie­row­ni­czych, sprzy­ja trwa­niu przy wła­snej opi­nii i nie­ule­ga­niu pre­sji.

Dzia­ła­nie ne­ga­tyw­ne: sprzy­ja izo­la­cji i su­ge­ru­je nie­chęć w przyj­mo­wa­niu po­mo­cy.

Dla kogo nie jest wska­za­ny? Dla osób przy­gnę­bio­nych, za­ła­ma­nych i nie­pew­nych sie­bie.

Autor: Wioletta BartkiewiczWRÓĆ

 

Jednym kliknięciem podzielisz się tym linkiem ze znajomymi... Tak też pomagasz!


Dodaj: | | | | | | |

Tłumacz strony
Nawigacja

Logowanie
Nazwa Użytkownika

HasłoNie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
Globus odwiedzających
Na Forum
Najnowsze Tematy
U Natalii S. - Komen...
u Natalii B. - Komen...
u Macieja K. - Komen...
Komentarze z mojego ...
u Kasi - Komentarze ...
Najciekawsze Tematy
u Olgi Fijałkowsk... [704]
u Nikoli - Koment... [483]
ODDAM za darmo [344]
U Mariki - Koment... [283]
u Karolka - Komen... [276]
FB - Polub Nas :)
Zeskanuj QR Code
Proszę kliknij, powiększ oraz zeskanuj kod graficzny QR Code (info o stronie) telefonem lub tabletem
E-food
Sprawdź co jesz! Pobierz podręczny skaner produktów pozwalający na weryfikację składu i szkodliwości składników zawartych w żywności

KOPIOWANIE TREŚCI strony, bez podawania źródła oraz PRZERABIANIE PLAKATÓW z naszym logiem - jest ZABRONIONE

Administrator | Moderacja | Współpraca

Czy ta witryna jest bezpieczna? Sprawdź na stronie Norton Safe Web
© Autor Założyciel pomagamy.dbv.pl Katarzyna Fiedziuszko-Lenke
słowa kluczowe: pomagamydbvpl, wolontariat, strona informacyjna, apel o pomoc, ludzka tragedia, pomoc potrzebującym, pomoc dla niepełnosprawnych, pomoc dzieciom, pomoc dla chorych,
pomoc dla dzieci, OP, OPP, Fiedziuszko Katarzyna, organizacje non-profit, organizacje pożytku publicznego, organizacje pozarządowe, fundacje w Polsce, stowarzyszenia w Polsce, pomoc dla dorosłych, pomoc charytatywna,
akcje charytatywne, ludzie z sercem, rehabilitacja, turnusy rehabilitacyjne, walka o zdrowie, medycyna naturalna, metody leczenia, pomocna dłoń, sponsoring, realna pomoc, wirtualna pomoc,
Fiedziuszko Lenke Katarzyna, wsparcie, darowizna, nadzieja, SOS, ostrzeżenia, blisko ludzi, serwis charytatywny, chce pomagać, organizacje dla dzieci, organizacje dla dorosłych, sponsoring, kalendarz, dla dzieci,
pomoc dla potrzebujących, problemy, Lenke Katarzyna, organizacje charytatywne, pomoc chorym dzieciom, ochrona życia, ochrona zdrowia, chore dzieci, pomóż chorym, niepełnosprawne dzieci, pomagamy dbv pl

Powered by PHP-Fusion v6.01.6 ©

SoftBlue Skin Created by: Sigma12 - Ported for PHP-Fusion by:
PHP-Fusion Themes

7165949 Unikalnych wizyt
 

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | okazjanazakupy.pl